خوبه که ما هفته آینده میتونیم سفر کنیم.

Gut, dass wir nächste Woche reisen können.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما