خودروی خریداری شده سریع بود

Das gekaufte Auto war schnell


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما