دانش آموزان هرروز به مدرسه میروند ،زیرا میخواهند درس بخوانند.

Die Schüler gehen jeden Tag zur Shule ,weil sie lernen möchten.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما