دایره لغت نسبت به سطح: خوب


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما