دایره لغت نسبت به سطح: متوسط


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما