دختره روی صندلی نشسته است.

Das Mädchen sitzt auf dem Stuhl.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما