در این عکس 2 نفر وجود دارد.

Auf diesem Foto gibt es 2 Personen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما