در جهت رفاه خانواده، آنها خانه قدیمی شان را خراب کردند و میخواهند یک خانه نو بجای آن بسازند.

Zugunsten ihrer Familie haben sie ihr altes Haus zerstört und anstatt dessen möchten sie ein neues bauen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما