در پی بیماریش او همه چیز را فراموش کرده است.

infolge seiner Krankheit hat er alles Vergessen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما