دوره های حسین ربیعی

Sätze formulieren A1.1 Persisch Rabiee

توضیحات دوره ده جمله به صورت تصادفی انتخاب خواهد شد و آن ها را با هم می نویسیم. توضیحات گرامری ...

Kurs Menschen A1.2 Rabiee

تدریس کتاب آ یک دو منشن به زبان آلمانی برنامه پیشبرد درس به درس این دوره (کلا به زبان آلمانی) ...

آموزش مباحث پایه زبان آلمانی (حسین ربیعی)

توضیحات دوره بعد از سال ها تدریس به تجربه ای برای تدریس دست یافتیم و توانستیم به یک الگوی راحت ...
حسین ربیعی

@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما