دوست دخترم می خواهد به جای اینکه در خانه بمانیم ، به سینما برویم.

Meine Freundin möchte, dass wir ins Kino gehen, anstatt zu Hause zu bleiben.