دوشنبه هفته دیگه تولدم هست.

Ich habe nächsten Montag Geburztag.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما