دوچرخه ات رو برای یک ساعت به من قرض میدی؟

Leihst du mir dein Fahrrad für eine Stunde?