زبان آلمانی – از کجا شروع کنم؟

شروع زبان آلمانی

@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما