زن من واقعا تنبل است چون در خانه آشپزی نمی کند.

Meine Frau ist wirklich faul, weil sie nicht zu Hause kocht.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما