زن من یک برادر دارد. او در برلین زندگی می کند و او همیشه آلمانی صحبت می کند

Meine Frau hat ein Bruder, er lebt in berlin und spricht immer Deutsch.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما