زن من یک دوره کارآموزی میگذراند

Meine Frau macht eine Ausbildung.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما