ساعت چهار و نیم است

Es ist halb fünf.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما