سرگرمی مورد علاقه من سینما رفتن هست

Mein Lieblingshobby ist ins Kino gehen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما