شرکتمان سال گذشته ضررهای زیادی کرد.

Unser Unternehmen hat letztes Jahr hohe Verluste gemacht.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما