شرکت همه رایانه‌های خود را به هم وصل کرده‌است.

Die Firma vernetzte all ihre Computer.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما