شغل شما چیست؟ شغل من فروشندگی است

Was machen Sie beruflish? Ich arbeite als Verkäufer


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما