شماها کجا آلمانی یاد میگیرید؟ ما در ایران آلمانی یاد میگیریم

Wo lernt ihr Deutsch? Wir lernen Deutsch im Iran


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما