شما چکاره هستید؟

Was machen Sie beruflich?


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما