غذای سرو شده بسیار خوشمزه بود

Das servierte Essen war sehr lecker


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما