قیمتی که او مطالبه می کند خیلی بالاست.

Der Preis, den sie fordert, ist zu hoch.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما