لباسهای خریداری شده بسیار زیبا هستند

Die gekauften Kleidungen sind sehr schön.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما