لغات درس 1 جمله سازی تا آکوزاتیو


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما