ماشین فروخته شده برای من مهم بود

Das verkaufte Auto war mir wichtig


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما