ماشین ماله من است

Das Auto(N) gehört mir(D).


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما