ما (از هم) طلاق میگیریم

Wir lassen uns scheiden.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما