ما برای رسیدن به سینما باید 1 کیلومتر دیگر مستقیم برانیم

Wir sollen einen Kilometer gradeaus fahren um im Kino zu ankommen. (B1)


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما