ما به یک کامپیوتر آزمایش شده احتیاج داریم

Wir brauchen einen getesteten Computer.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما