ما در تهران به سینما رفتیم و در سینما یک فیلم زیبا دیدیدم.

Wir haben in Teheran ins Kino gegangen und wir haben im Kino einen guten Film gesehen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما