ما در تهران سکونت داریم

Wir wohnen in Teheran.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما