ما مجبور بودیم با هم زندگی کنیم.

Wir mussten zusammen wohnen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما