ما می توانستیم به جای ماندن در اینجا ، یک اتاق خوب رزرو کنیم

Wir konnten ein gutes Zimmer buchen, anstatt hier zu bleiben


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما