معلم من حسین نام دارد

Mein Lehrar heißt Hossein.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما