من آن را (کیف) نخریدم.

Ich habe sie nicht gekauft.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما