من احسان نام دارم و اسم زن من الهه است

Ich heiße Ehsan und meine Frau heiBt Elahe


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما