من از تو طلاق می گیرم

Ich lasse mich von dir scheiden.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما