من از یک مرد غریبه درخواست کردم.

Ich habe einen fremden Mann gebeten.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما