من اغلب یک جعبه آبجو می خرم تا کمتر خرید برم.

Ich kaufe oft eine Schachtel Bier, um weniger einkaufen zu gehen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما