من امروز تنها هستم.

Ich bin heute allein.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما