من امروز دکتر میروم.

Ich gehe heute zum Arzt.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما