من باید امروز تمرین کنم.

Ich muss heute üben.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما