من با خودم می آورم.

Ich bringe mit.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما