من با یک بازیگر کار میکنم.

Ich arbeite mit ein Schauspieler.