من بهت پیشنهاد می کنم که این ماشین را بخری

Ich rate(empfehle) dir, dass du dieses Auto kaufst. (A2 dass)

Ich rate(empfehle) dir, dieses Auto zu kaufen. (B1 mitzu)


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما