من بهت پیشنهاد می کنم که این ماشین را بخری

Ich rate/empfehle dir, dass du dieses Auto kaufst.