من به خانواده ام افتخار می کنم

Ich bin sehr stolz auf meine Familie.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما